NASACHERA 'SENONO TE 'MUIRIPA'I 'POG'E

Poosamre te nasachera no 'senono eno muitsworekoggieñono te vitorisra, naemkatasiravi, tkuchokkore ene tyuuna nae'no 'jirono ene namutu no 'chañono

REDES SOCIALES DEL INSTITUTO DE LENGUA Y CULTURA MOJEÑO TRINITARIO

YouTube: https://www.youtube.com/c/InstitutodeLenguayCulturaMoje%C3%B1oTrinitario 
TikTok: https://www.tiktok.com/@ilcmojenotrinitario  
Facebook: https://www.facebook.com/ilcmt  
Descarga Materiales online: https://ilc-mt.wixsite.com/trin