Instituto de Lengua y Cultura Moré

Matayati topaka ti mata tenti takaraiñ yati toko pati payanoki wenko iten mata oma kati paya’ nati